Mësuesit si punonjës të vijës së parë në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizimit tek të rinjtë

Me mbështetjen e Terre des Hommes në Shqipëri, Qendra A.L.T.R.I ka filluar zbatimin e projektit “Mësuesit si punonjës të vijës së parë në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizimit tek të rinjtë”. Nëpërmjet këtij projekti synohet rritja e kompetencave të mësuesve për mbrojtjen ndaj radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm, për indentifikimin e shenjave të para të…

“Monitorimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan, Librazhd and Pogradec)”

Me mbështetjen e GIZ Albania, Qendra A.L.T.R.I ka filluar zbatimin e projektit “Monitorimi i zbatimit të të drejtave sociale të grupeve vulnerabël në nivel qëndror dhe vendor (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec)”. Nëpërmjet këtij projekti synohet forcimi i kapaciteteve monitoruese të institucionit të Avokatit të Popullit ndaj njësive vendore në zbatimin e të drejtave sociale…

“Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut”

Qendra ALTRI, po zbaton iniciativën “Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut”, si pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save the Children dhe Qendra e…

Promovimi i tolerancës dhe respektit për diversitetin nëpërmjet edukimit të të rinjve dhe nxitjes së partneriteteve

Qendra A.L.T.R.I me mbështetjen e Fondit Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) dhe të Qeverisë Australiane nëpërmjet Departamentit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, ka filluar zbatimin e projektit “Promovimi i tolerancës dhe respektit për diversitetin nëpërmjet edukimit të të rinjve dhe nxitjes së partneriteteve”. Ky projekt synon promovimin e tolerancës,  mirëkuptimit, respektit për diversitetin dhe…

Për një gjyqësor të pavarur dhe profesional: Bashkëpuno edhe ti! Mbështetur nga Koalicioni “Drejtësi për të gjithë!

Qendra Europiane në bashkëpunim me Qendrën A.L.T.R.I, organizata anëtare të “Koalicionit Drejtësi për të gjithë”, kanë nisur zbatimin e projektit “Për një gjyqësor të pavarur dhe profesional: bashkëpuno dhe ti”. Projekti, i cili është pjesë e veprimtarisë së planit të veprimit të Koalicionit për vitin 2017, ka për synim informimin dhe edukimin e publikut mbi…

Krijimi i databazës elektronike të Marrëveshjeve ndërkombëtare të lidhura nga Republika e Shqipërisë , iniciativë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) dhe Programi i Ndihmes Australiane. Nëntor 2016- Prill 2017.

Kjo iniciativë synonte identifikimin, mbledhjen dhe krijimin e një data-base elektronike të marrëveshjeve ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë. Inicimi i këtij projekti nga A.L.T.R.I është mbështetur në nevojat e identifikuara nga strukturat e Ministrisë së Punëve të Jashtme (MPJ) për të krijuar një bazë të plotë të dhënash elektronike të marrëveshjeve…

Media sociale, të rinjtë dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut ndaj fenomeneve të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, iniciativë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI). Tetor 2016- Prill 2017.

Nëpërmjet implementimit të këtij projekti u synua sensibilizimi dhe rritja e ndërgjegjësimin të të rinjve ndaj fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në përgjithësi si dhe ndikimit të medias sociale në nxitjen e këtij fenomeni. Gjatë zbatimit të iniciativës A.L.T.R.I zhvilloi disa takimeve me përfaqësues të institucioneve të cilët, për hir të kompetencave dhe…

Vlerësim i situatës aktuale dhe rekomandime politike për ndërtimin e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit në Shqipëri, i mbështetur nga GIZ Open Regional Funds Modernization of Municipal Services. Dhjetor 2015-Shkurt 2016.

Qëllimi kryesor i projektit ishte vlerësimi i situatës aktuale dhe gatishmërisë për krijimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit në Shqipëri, si dhe paraqitja e rekomandimeve për të siguruar funksionimin sa më të mirë të këtij sistemi. Vlerësimi konsistoi në një analizë të situatës ligjore dhe institucionale, si dhe të situatës në praktikë, i…

Për një studim gjithëpërfshirës mbi të drejtat e pronësisë të komuniteteve fetare në Shqipëri, iniciativë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI). Nëntor 2015- Prill 2016.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë dhë të ofrojë avokimin për mbrojtjen e të drejtave pronësore të komuniteteve fetare në Shqipëri, si një element i rëndësishëm në ushtrimin e lirë të veprimtarisë së tyre dhe të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në mënyrën e garantimit dhe respektimit të së drejtës fetare. Gjatë zbatimit të projektit,…

Në shërbim të të moshuarëve! , financuar nga Fondacioni ABC. Tetor 2015-Janar 2016.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj iniciative ishte kontribuimi në gjallërimin e jetës së të moshuarve nëpërmjet përmbushjes së nevojave jetike, shpirtërore dhe sociale të tyre. Në kuadër të përmbushjes së këtij qëllimi, Qendra A.L.T.R.I realizoi një sërë aktivitetesh, ku do të veçonim krijimin e Rrjetit të Studentëve Vullnetarë, të cilët ndërmorrën Fushatën e Ndërgjegjësimit mbi…