Zhvillimi i trajnimeve me të rinjtë punëkërkues

Të rinjtë gjatë trajnimeve mësuan mbi etapat që duhen ndjekur për hartimin e një plani biznesi dhe ngritjen e një biznesi klasik ose ndërmarrje sociale. Temat e trajtuara gjatë trajnimeve 2ditore ishin: Sesion informues mbi hartimin e një plani biznesi – Zhvillimin e aftësive për vetëpunësim; Sesion informues mbi funksionim e ndërmarrjeve sociale dhe hartimin e…

ToRs – Ofrimin e produkteve higjenizuese

THIRRJE PËR SUBJEKTE QË OFROJNË/TREGTOJNË PRODUKTE HIGJENIZUESE “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT” Qendra ALTRI në kuadër të fillimit të projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së covid-19…

Raport vlerësimi mbi situatën aktuale të të rinjve punëkërkues në qytetin e Kukësit, Fierit dhe Durrësit

Në mënyrë për të identifikuar nevojat aktuale të punësimit të të rinjve në qytetet Fier, Durrës dhe Kukës, është e rëndësishme hartimi i vlerësimit të nevojave. Mbledhja e të  dhënave u bë e mundur përgjatë takimeve të zhvilluara me të rinjtë punëkërkues në 3 qytetet e zbatimit të projektit, nëpërmjet një pyetësori të hartuar nga…

ToRs – Ekspert komunikimi PR

THIRRJE PËR EKSPERT KOMUNIKIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Ekspertë për komunikimin Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 01.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës…

ToRs – Ekspert per viktimat e trafikimit

THIRRJE PËR EKSPERT PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT NË KUADËR TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Ekspertë për viktimat e trafikimit Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e…

ToRs – Financier i Projektit

THIRRJE PËR FINANCIER TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Financier projekti Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 31.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës 24 ditë pune Përshkrimi…