Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit

Qendra ALTRI me mbështetjen e GIZ Albania, Projektit Rajonal për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore, ka filluar zbatimin e iniciativës “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së covid-19 në strehëzat ku strehohen viktimat dhe viktimat potenciale të trafikimit”. Qëllimi i kësaj iniciative është garantimi i…

Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale

Me mbështetjen e World Vision Albania dhe bashkëfinancimin nga Bashkimi Europian, Qendra mA.L.T.R.I ka filluar zbatimin e iniciativës “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale”. Qëllimi i kësaj iniciative është krijimi i shërbimeve në komunitet dhe i modeleve të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut duke përmirësuar standardet e jetesës…

Fuqizimi I grave në zonën e Dibrës dhe promovimi I produkteve lokale

📣📣Qendra ALTRI me mbeshtetjen e GIZ Albania ka filluar zbatimin e iniciatives “Fuqizimi i grave ne zonen e Dibres dhe promovimi i produkteve lokale!” Kjo iniciative ka per qellim 🎯rritjen e fuqizimin ekonomik 📈📊te grave 👩‍💼👩‍🌾nepermjet promovimin te produkteve bujqesore tradicionale ne zonen e Dibres📍. Nepermjet zbatimit te projektit, grate perfituese👩‍🌾👩 ne kete iniciative do te pajisen me njohuri…

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ndërmjetësimit nëpërmjet identifikimit të problematikave dhe propozimit të zgjidhjeve të nevojshme!

Qëllimi i iniciativës është të kontribuojë në përmirësimin e ofrimit të shërbimit të ndërmjetësimit dhe rritjen e numrit të rasteve të referuara nga gjykatat/prokurorët nëpërmjet identifikimit të problematikave dhe propozimit të zgjidhjeve të nevojshme. Iniciativa do të zbatohet gjatë periudha Korrik 2019- Qershor 2020 në qytetet Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Korçë. Kjo iniciativë mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur…

Monitorimi dhe përmirësimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale në nivel vendor (Tiranë, Fier, Berat dhe Pogradec )

Me mbështetjen e USAID në Shqipëri, Qendra A.L.T.R.I ka filluar zbatimin e iniciativës “Monitorimi dhe përmirësimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale në nivel vendor (Tiranë, Fier, Berat, Pogradec)”. Nëpërmjet kësaj iniciative synohet përmirësimi i shërbimeve sociale për grupet në nevojë nëpërmjet forcimit të rolit monitorues të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP)…

“Forcimi i Kapacitetit për Hetimin dhe Ndjekjen Penale të Korrupsionit në Shqipëri, ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovë”

Qendra ALTRI me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, ka filluar implementimin e projektit rajonal “Forcimi i Kapacitetit për Hetimin dhe Ndjekjen Penale të Korrupsionit në Shqipëri, ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovë”.  Korrupsioni është një fenomen që kërcënon demokracinë dhe ndikon në shoqëri në mënyra të ndryshme. Implementimi i këtij projekti…

Fuqizimi i sipërmarrjes së grave përmes inovacionit social

Qendra ALTRI me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, ka filluar implementimin e projektit “Fuqizimi i sipërmarrjes së grave përmes inovacionit social”, në zonën e Liqenit të Shkodrës.  Implementimi i këtij projekti synon fuqizimin ekonomik të grave të zonës dhe krijimin e kushteve të favorshme për ndryshime sociale në favor të fuqizimit të…

Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin!

“Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin!” “Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin”, zbatohet nga Qendra ALTRI me mbështetjen financiare të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Ky projekt ka si synim kryesor rritjen e ndërgjegjësimit të studentëve të drejtësisë në lidhje me fenomenin e korrupsionit…

Mësuesit si punonjës të vijës së parë në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizimit tek të rinjtë

Me mbështetjen e Terre des Hommes në Shqipëri, Qendra A.L.T.R.I ka filluar zbatimin e projektit “Mësuesit si punonjës të vijës së parë në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizimit tek të rinjtë”. Nëpërmjet këtij projekti synohet rritja e kompetencave të mësuesve për mbrojtjen ndaj radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm, për indentifikimin e shenjave të para të…