Krijimi i databazës elektronike të Marrëveshjeve ndërkombëtare të lidhura nga Republika e Shqipërisë , iniciativë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) dhe Programi i Ndihmes Australiane. Nëntor 2016- Prill 2017.

Kjo iniciativë synonte identifikimin, mbledhjen dhe krijimin e një data-base elektronike të marrëveshjeve ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë. Inicimi i këtij projekti nga A.L.T.R.I është mbështetur në nevojat e identifikuara nga strukturat e Ministrisë së Punëve të Jashtme (MPJ) për të krijuar një bazë të plotë të dhënash elektronike të marrëveshjeve…

Media sociale, të rinjtë dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut ndaj fenomeneve të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, iniciativë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI). Tetor 2016- Prill 2017.

Nëpërmjet implementimit të këtij projekti u synua sensibilizimi dhe rritja e ndërgjegjësimin të të rinjve ndaj fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në përgjithësi si dhe ndikimit të medias sociale në nxitjen e këtij fenomeni. Gjatë zbatimit të iniciativës A.L.T.R.I zhvilloi disa takimeve me përfaqësues të institucioneve të cilët, për hir të kompetencave dhe…

Vlerësim i situatës aktuale dhe rekomandime politike për ndërtimin e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit në Shqipëri, i mbështetur nga GIZ Open Regional Funds Modernization of Municipal Services. Dhjetor 2015-Shkurt 2016.

Qëllimi kryesor i projektit ishte vlerësimi i situatës aktuale dhe gatishmërisë për krijimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit në Shqipëri, si dhe paraqitja e rekomandimeve për të siguruar funksionimin sa më të mirë të këtij sistemi. Vlerësimi konsistoi në një analizë të situatës ligjore dhe institucionale, si dhe të situatës në praktikë, i…

Për një studim gjithëpërfshirës mbi të drejtat e pronësisë të komuniteteve fetare në Shqipëri, iniciativë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI). Nëntor 2015- Prill 2016.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë dhë të ofrojë avokimin për mbrojtjen e të drejtave pronësore të komuniteteve fetare në Shqipëri, si një element i rëndësishëm në ushtrimin e lirë të veprimtarisë së tyre dhe të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në mënyrën e garantimit dhe respektimit të së drejtës fetare. Gjatë zbatimit të projektit,…

Në shërbim të të moshuarëve! , financuar nga Fondacioni ABC. Tetor 2015-Janar 2016.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj iniciative ishte kontribuimi në gjallërimin e jetës së të moshuarve nëpërmjet përmbushjes së nevojave jetike, shpirtërore dhe sociale të tyre. Në kuadër të përmbushjes së këtij qëllimi, Qendra A.L.T.R.I realizoi një sërë aktivitetesh, ku do të veçonim krijimin e Rrjetit të Studentëve Vullnetarë, të cilët ndërmorrën Fushatën e Ndërgjegjësimit mbi…

Rishikimi i programeve të nxitjes së punësimit në Shqipëri, me qëllim vlerësimin e efektivitetit dhe efikasitetit të programeve ekzistuese dhe identifikimin/rekomandimin e programeve të reja të nxitjes së punësimit, financuar nga Helvetas Swiss Intercooperation Albania-RisiAlbania. Tetor 2014- Janar 2015

Qëllimi kryesor i kësaj iniciative ishte realizimi i një studimi mbi Programet e Nxitjes së Punësimit për të analizuar opinionin e përfituesve në lidhje me hartimin dhe zbatimin e masave të punësimit dhe cilësinë e përgjithshme të procedurave e shërbimeve të ofruara nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP), si dhe nxjerrja e konkluzioneve dhe rekomandimeve…

Adopto një gjysh/gjyshe, financuar nga Fondacioni ABC. Shtator 2014-Janar 2015.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj iniciative ishte të rrisë cilësinë e jetës, të forcojë komunitetin dhe të promovojë vlera civile qytetare. Duke marrë në konsideratë faktin që të moshuarit e Shtëpisë së të Moshuarëve Tiranë, prej një kohe shumë të gjatë nuk ishin përfshirë në asnjë aktivitet jashtë Rezidencës, A.L.T.R.I organizoi një ekskursion dy ditor…

Reforma kushtetuese nga perspektiva akademike dhe civile, financuar nga Fondacioni SOROS. Prill 2014-Shkurt 2015.

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte krijimi i një koalicioni me aktorë nga bota akademike dhe organizatat e shoqërisë civile për të vjelë perspektivat e botës akademike dhe të shoqërisë civile mbi reformën kushtetuese, si dhe për të zhvilluar, formësuar dhe advokuar për një reformë të qenësishme kushtetuese, në funksion të forcimit të institucioneve dhe…

Fushatë rajonale e ndërgjegjësimit dhe avokimit për regjistrimin dixhital audio në Gjykata, financuar nga Projekti për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST)/USAID. Faza e parë Shkurt-Korrik 2014 dhe faza e dytë Maj-Korrik 2015.

Objektivi i përgjithshëm i kësaj iniciative eshte realizimi i një fushate rajonale për avokimin dhe ndërgjegjësimin mbi regjistrimin audio në gjykata. Një ndërgjegjësim më i madh i publikut në zonat e përzgjedhura për funksionimin e RDA-së, aksesin dhe avantazhet që ai sjell dhe avokim i suksesshëm për ta kthyer përdorimin e RDA-së në një standard…

Mbi një zbatim sa më efektiv të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, realizuar me mbështetjen e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Qershor 2013-Dhjetor 2013.

Ky projekt konsistoi në realizimin e disa aktiviteteve, të cilat kishin si qëllim kryesor kontribuimin në luftën kundër diskriminimit për shkaqe të ndryshme përmes informimit, sensibilizimit, ushtrimit të presionit pozitiv dhe studimit të diskriminimit në funksion të promovimit të të drejtave të grupeve të diskriminuara, duke kontribuar kështu në promovimin e respektit për të drejtat…