Media sociale, të rinjtë dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut ndaj fenomeneve të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, iniciativë e mbështetur nga Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI). Tetor 2016- Prill 2017.

Nëpërmjet implementimit të këtij projekti u synua sensibilizimi dhe rritja e ndërgjegjësimin të të rinjve ndaj fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në përgjithësi si dhe ndikimit të medias sociale në nxitjen e këtij fenomeni. Gjatë zbatimit të iniciativës A.L.T.R.I zhvilloi disa takimeve me përfaqësues të institucioneve të cilët, për hir të kompetencave dhe…