Cilët Jemi

Qendra A.L.T.R.I. është një organizatë me karakter shkencor, kërkimor, profesional, kulturor, e pavarur, joqeveritare dhe jopolitike. ALTRI është një organizatë jo-fitimprurëse në formen e Qendrës, regjistruar në Regjistrin e Organizatave Jo-Fitimprurëse pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr.705 , datë 16. 12.2011. Misioni i Qendra ALTRI gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj është kërkimi, studimi, sensibilizimi, advokimi dhe lobimi për çështje ligjore dhe territoriale si edhe mbështetja e procesit legjislativ dhe hartimit i legjislacionit.

.

Veprimtaria jonë

Projektet Më Të Fundit

Projektet Më Të Fundit

Raporte & Njoftime

Raporte & Njoftime

Për Më Tepër Informacion