Të miturit viktimë ose dëshmitarë të veprës penale

Video te drejtat e te miturit ne konflikt me ligjin