Programi per forcimin e sistemit te drejtesise ne Shqiperi/ JuST-USAID

Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine – SOROS

RISI Albania

UN Women

Organizata per Siguri dhe Bashkepunim ne Europe – OSBE

Agjensia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile- AMSHC

Fondacioni ABC

Shoqeria Gjermane per Bashkepunim Nderkombetar – GIZ Albania

Programi i Zhvillimit te Kombeve te Bashkuara

Fondi Kanadez Per Iniciativa Lokale

Koalicioni “Drejtësi për të gjithë”

Programi i Ndihmës Australiane

Qendra e Sherbimeve dhe Praktikave Ligjore te Integruara

Save the Children

Kingdom of the Netherlands

Ky Projekt financohet nga Bashkimi Evropian

Terre des hommes

ANTTARC

PACT