“Forcimi i Kapacitetit për Hetimin dhe Ndjekjen Penale të Korrupsionit në Shqipëri, ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovë”

Qendra ALTRI me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, ka filluar implementimin e projektit rajonal “Forcimi i Kapacitetit për Hetimin dhe Ndjekjen Penale të Korrupsionit në Shqipëri, ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovë”.  Korrupsioni është një fenomen që kërcënon demokracinë dhe ndikon në shoqëri në mënyra të ndryshme. Implementimi i këtij projekti…

Fuqizimi i sipërmarrjes së grave përmes inovacionit social

Qendra ALTRI me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, ka filluar implementimin e projektit “Fuqizimi i sipërmarrjes së grave përmes inovacionit social”, në zonën e Liqenit të Shkodrës.  Implementimi i këtij projekti synon fuqizimin ekonomik të grave të zonës dhe krijimin e kushteve të favorshme për ndryshime sociale në favor të fuqizimit të…

Zhvillimi i trajnimeve me përfaqësuesit e Njësisë së Qeverisjes Vendore mbi Metodologjinë e monitorimit dhe vlerësimit të shërbimeve sociale të ofruara nga njësitë e qeverisjes vendore (Kukës, Elbasan, Librazhd, Pogradec).

Në kuadër të projektit “Monitorimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec)” u zhvilluan trajnimet me përfaqësuesit e njësisë së qeverisjes vendore në Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec. Për zhvillimin e trajnimeve u hartua moduli i trajnimit, mbi të cilën u bazua…