ToR_Video Dokumentar

TERMA REFERENCE VIDEO DOKUMENTAR Pozicioni/Shërbimi Ekspert për realizimin e video dokumentarit Titulli i Projektit FUQIZIMI I GRAVE NË ZONËN E DIBRËS DHE PROMOVIMI I PRODUKTEVE LOKALE” Mbështetur: GIZ, komponenti Zhvillimi i Qendrueshëm Rural Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Ekspert për realizimin e video dukumentarit Periudha e kontratës 15.08.2020 – 30.09.2021 Produkti Video dokumetar…

ToR_Ekspert Ligjor

TERMA REFERENCE EKSPERT LIGJOR Pozicioni/Shërbimi Ekspert ligjor Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Ekspert ligjor Periudha e kontratës 1.08.2020 – 31.04.2021 Ditët e punës 28 ditë pune   Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një…

ToR_Koordinator Lokal

TERMA REFERENCE KOORDINATO LOKAL NË QYTETIN E SHKODRËS Pozicioni/Shërbimi Koordinator lokal, Shkodër Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Koordinator lokal, Shkodër Periudha e kontratës 1.08.2020 – 31.04.2021 Ditët e punës 23 ditë pune   Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore…

Monitorimi i seancave gjyqësore

Mbas hartimit të Analizës, për një periudhë 3 mujor u zhvillua pranë gjykatave të rretheve gjyqësore të Tiranës, Shkodrës, Vlorës dhe Korcës një monitorim të seancave gjyqësore që trajtojnë çështje të fushave të ndryshme (civile, tregtare, të punës, familjare, pronësisë intelektuale, mosmarrëveshjet midis organeve të administratës publike dhe subjekteve private, në fushën penale etj) sipas parashikimeve të ligjit për…

Analizë e kuadrit ligjor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim

Si aktivitet i parë i iniciativës, do të përqëndrohet në një analizë të detajuar të kuadrit ligjor në fuqi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim duke identifikuar ndryshimet ligjore të vazhdueshme, qëllimin e këtyre ndryshimeve, mangësitë ligjore, përputhshmërinë me Kodet Procedurale si dhe vështirësitë në zbatimin efektiv të këtyre dispozitave. Analiza do të ndalet gjithashtu në eksperiencën dhe modelet…

KONKURS MBI PUNIMET ARTISTIKE – “BASHKIMI EVROPIAN NË PERSPEKTIVËN TIME!”

Qendra ALTRI në kuadër të projektit “Informimi i qytetarëve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, rruga drejt integrimit të suksesshëm!” mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile – AMSHC, organizon konkursin e punimeve artistike “BASHKIMI EVROPIAN NË PERSPEKTIVËN TIME” – me qëllim që të inkurajojë qytetarët që të informohen mbi BE dhe proceset integruese të…