Fushata ndërgjegjësuese për edukimin ligjor të publikut

Fushata ndërgjegjësuese për edukimin ligjor të publikut trajton tematika që lidhen me kuptimin e edukimit ligjor të publikut; rëndësinë dhe risitë e projekt-Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut; rolin që e medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e këtij edukimi. Fushata mundëson edhe informimin mbi nivelet e njohjes së qytetarëve mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre…

Monitorimi dhe përmirësimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale në nivel vendor (Tiranë, Fier, Berat dhe Pogradec )

Me mbështetjen e USAID në Shqipëri, Qendra A.L.T.R.I ka filluar zbatimin e iniciativës “Monitorimi dhe përmirësimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale në nivel vendor (Tiranë, Fier, Berat, Pogradec)”. Nëpërmjet kësaj iniciative synohet përmirësimi i shërbimeve sociale për grupet në nevojë nëpërmjet forcimit të rolit monitorues të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP)…