“Forcimi i Kapacitetit për Hetimin dhe Ndjekjen Penale të Korrupsionit në Shqipëri, ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovë”

Qendra ALTRI me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, ka filluar implementimin e projektit rajonal “Forcimi i Kapacitetit për Hetimin dhe Ndjekjen Penale të Korrupsionit në Shqipëri, ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovë”.  Korrupsioni është një fenomen që kërcënon demokracinë dhe ndikon në shoqëri në mënyra të ndryshme. Implementimi i këtij projekti…

Fuqizimi i sipërmarrjes së grave përmes inovacionit social

Qendra ALTRI me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, ka filluar implementimin e projektit “Fuqizimi i sipërmarrjes së grave përmes inovacionit social”, në zonën e Liqenit të Shkodrës.  Implementimi i këtij projekti synon fuqizimin ekonomik të grave të zonës dhe krijimin e kushteve të favorshme për ndryshime sociale në favor të fuqizimit të…

Fushata ndërgjegjësuese dhe informuese

Fushate ndergjegjesuese dhe informuese Qendra ALTRI zhvilloi fushatën ndërgjegjësuese në 4 qytetet e zbatimit të projektit (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec) nën sloganin “TË BARABARTË NË TË DREJTA, TË BARABARTË NË MUNDËSI”. Në kuadër të kësaj fushate u zhvilluan forume me qytetarët dhe ditë të hapura pranë Bashkisë Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec. Qëllimi i…

Zhvillimi i trajnimeve me përfaqësuesit e Njësisë së Qeverisjes Vendore mbi Metodologjinë e monitorimit dhe vlerësimit të shërbimeve sociale të ofruara nga njësitë e qeverisjes vendore (Kukës, Elbasan, Librazhd, Pogradec).

Në kuadër të projektit “Monitorimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec)” u zhvilluan trajnimet me përfaqësuesit e njësisë së qeverisjes vendore në Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec. Për zhvillimin e trajnimeve u hartua moduli i trajnimit, mbi të cilën u bazua…

Aktivitete jashtëshkollore në Tiranë, Elbasan dhe Pogradec

Mbas përfundimit të trajnimeve, në shkollat e përcaktuara u zhvilluan aktivitete jashtëshkollore me sloganin “Respektimi i të drejtave, çelsësi i të një shoqërie të angazhuar për dije” me drejtuesit e gjimnazeve, me mësues, prindër dhe nxënës. Qëllimi i zhvillimit të aktiviteteve jashtëshkollore ishte diskutimi i cështjeve lidhur me radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Mësuesit pjesëmarrës…