Monitorimi i seancave gjyqësore

Mbas hartimit të Analizës, për një periudhë 3 mujor u zhvillua pranë gjykatave të rretheve gjyqësore të Tiranës, Shkodrës, Vlorës dhe Korcës një monitorim të seancave gjyqësore që trajtojnë çështje të fushave të ndryshme (civile, tregtare, të punës, familjare, pronësisë intelektuale, mosmarrëveshjet midis organeve të administratës publike dhe subjekteve private, në fushën penale etj) sipas parashikimeve të ligjit për…

Analizë e kuadrit ligjor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim

Si aktivitet i parë i iniciativës, do të përqëndrohet në një analizë të detajuar të kuadrit ligjor në fuqi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim duke identifikuar ndryshimet ligjore të vazhdueshme, qëllimin e këtyre ndryshimeve, mangësitë ligjore, përputhshmërinë me Kodet Procedurale si dhe vështirësitë në zbatimin efektiv të këtyre dispozitave. Analiza do të ndalet gjithashtu në eksperiencën dhe modelet…

Monitorimi i shpërndarjes së ndihmës ekonomike dhe respektimi i të drejtave të kategorisë së Personave me Aftësi të Kufizuar

Qendra ALTRI në bashkëpunim me Institucionin e Avokatit të Popullit dhe me Zyrat Rajonale të Avokatit të Popullit në Fier, Berat dhe Pogradec zhvilluan procesin e monitorimit gjatë periudhës Janar – Prill 2019. 2 shërbimet e përzgjedhura për monitorimin e realizimit te tyre nga Njësitë e Qeverisjes Vendore janë: Shpërndarja e Ndihmës Ekonomike; Respektimi i…