Monitorimi dhe përmirësimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale në nivel vendor (Tiranë, Fier, Berat dhe Pogradec )

Me mbështetjen e USAID në Shqipëri, Qendra A.L.T.R.I ka filluar zbatimin e iniciativës “Monitorimi dhe përmirësimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale në nivel vendor (Tiranë, Fier, Berat, Pogradec)”. Nëpërmjet kësaj iniciative synohet përmirësimi i shërbimeve sociale për grupet në nevojë nëpërmjet forcimit të rolit monitorues të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP)…