EVENTI FINAL-18.12.2019

Në mbyllje të projektit “Monitorimi dhe përmirësimi i shpërndarjes së barabartë i të drejtave sociale në nivel vendor”, Qendra ALTRI organizoi aktivitetin final me temë: “Sfidat në mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave sociale të grupeve në nevojë dhe veprimet që do të ndërmerren në vijim”. Në këtë takim u prezantua”Raporti i monitorimitsi dhe gjetjet dhe rekomandimet…

Eventi Final-18.12.2019

Në mbyllje të projektit “Monitorimi dhe përmirësimi i shpërndarjes së barabartë i të drejtave sociale në nivel vendor”, Qendra ALTRI organizoi aktivitetin final me temë: “Sfidat në mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave sociale të grupeve në nevojë dhe veprimet që do të ndërmerren në vijim”. Në këtë takim u prezantua”Raporti i monitorimitsi dhe gjetjet…

Monitorimi i shpërndarjes së ndihmës ekonomike dhe respektimi i të drejtave të kategorisë së Personave me Aftësi të Kufizuar

Qendra ALTRI në bashkëpunim me Institucionin e Avokatit të Popullit dhe me Zyrat Rajonale të Avokatit të Popullit në Fier, Berat dhe Pogradec zhvilluan procesin e monitorimit gjatë periudhës Janar – Prill 2019. 2 shërbimet e përzgjedhura për monitorimin e realizimit te tyre nga Njësitë e Qeverisjes Vendore janë: Shpërndarja e Ndihmës Ekonomike; Respektimi i…