ToRs – Ofrimin e produkteve higjenizuese

THIRRJE PËR SUBJEKTE QË OFROJNË/TREGTOJNË PRODUKTE HIGJENIZUESE “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT” Qendra ALTRI në kuadër të fillimit të projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së covid-19…

Raport vlerësimi mbi situatën aktuale të të rinjve punëkërkues në qytetin e Kukësit, Fierit dhe Durrësit

Në mënyrë për të identifikuar nevojat aktuale të punësimit të të rinjve në qytetet Fier, Durrës dhe Kukës, është e rëndësishme hartimi i vlerësimit të nevojave. Mbledhja e të  dhënave u bë e mundur përgjatë takimeve të zhvilluara me të rinjtë punëkërkues në 3 qytetet e zbatimit të projektit, nëpërmjet një pyetësori të hartuar nga…

ToRs – Ekspert komunikimi PR

THIRRJE PËR EKSPERT KOMUNIKIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Ekspertë për komunikimin Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 01.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës…

ToRs – Ekspert per viktimat e trafikimit

THIRRJE PËR EKSPERT PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT NË KUADËR TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Ekspertë për viktimat e trafikimit Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e…

ToRs – Financier i Projektit

THIRRJE PËR FINANCIER TË PROJEKTIT “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Financier projekti Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 31.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës 24 ditë pune Përshkrimi…

ToRs – Menaxher Projekti

THIRRJE PËR MENAXHER PROJEKTI “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Menaxher Projekti Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 31.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës 60 ditë pune Përshkrimi i…

Takimi me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Fierit

AGJENDË TAKIM PREZANTUES ME TË RINJTË PUNËKËRKUES NË QYTETIN E FIERIT 14 NËNTOR, ORA 10:00 – 12:00   HOTEL FIERI 09:45 – 10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve. 10:00 – 10:30 Prezantimiiiniciativës “Zhvillojmëidetë e tërinjvenë qytetin e Kukësit, FieritdheDurrësit. 10:30 – 11:00 Vendosja e bashkëpunimit me të rinjtë pjesëmarrës përgjatë zhvillimit të iniciativës. 11:00 – 11:20 Plotësimiipyetësorit. 11:20…

Takimi me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Durrësit

AGJENDË TAKIM PREZANTUES ME TË RINJTË PUNËKËRKUES NË QYTETIN E DURRËSIT 18NËNTOR, ORA 10:00 – 12:00 QENDRA “UDHËTIMI I LIRË”, TEK MUZEUMI I DËSHMORËVE 09:45 – 10:00 Regjistrimiipjesëmarrësve. 10:00 – 10:30 Prezantimiiiniciativës “Zhvillojmëidetë e tërinjvenë qytetin e Kukësit, FieritdheDurrësit”. 10:30 – 11:00 Vendosja e bashkëpunimit me tërinjtëpjesëmarrës përgjatëzhvillimittëiniciativës. 11:00 – 11:20 Plotësimiipyetësorit. 11:20 – 12:00…