ToRs – Menaxher Projekti

THIRRJE PËR MENAXHER PROJEKTI “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT”TERMAT E REFERENCËS Pozicioni Menaxher Projekti Vendi Tiranë, Elbasan dhe Vlorë Data e fillimit 14.09.2020 Data e mbarimit 31.09.2021 Kohëzgjatja e detyrës 60 ditë pune Përshkrimi i…

Takimi me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Fierit

AGJENDË TAKIM PREZANTUES ME TË RINJTË PUNËKËRKUES NË QYTETIN E FIERIT 14 NËNTOR, ORA 10:00 – 12:00   HOTEL FIERI 09:45 – 10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve. 10:00 – 10:30 Prezantimiiiniciativës “Zhvillojmëidetë e tërinjvenë qytetin e Kukësit, FieritdheDurrësit. 10:30 – 11:00 Vendosja e bashkëpunimit me të rinjtë pjesëmarrës përgjatë zhvillimit të iniciativës. 11:00 – 11:20 Plotësimiipyetësorit. 11:20…

Takimi me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Durrësit

AGJENDË TAKIM PREZANTUES ME TË RINJTË PUNËKËRKUES NË QYTETIN E DURRËSIT 18NËNTOR, ORA 10:00 – 12:00 QENDRA “UDHËTIMI I LIRË”, TEK MUZEUMI I DËSHMORËVE 09:45 – 10:00 Regjistrimiipjesëmarrësve. 10:00 – 10:30 Prezantimiiiniciativës “Zhvillojmëidetë e tërinjvenë qytetin e Kukësit, FieritdheDurrësit”. 10:30 – 11:00 Vendosja e bashkëpunimit me tërinjtëpjesëmarrës përgjatëzhvillimittëiniciativës. 11:00 – 11:20 Plotësimiipyetësorit. 11:20 – 12:00…

Organizimi i takimeve me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Durrësit, Fierit dhe Kukësit

Qendra ALTRI me fillimin e zbatimit të projektit, organizoi 3 takime të para me të rinjtë punëkërkues në qytetin e Durrësit, Fierit dhe Kukësit. Qëllimi i këtyre takimeve ishte prezantimi i iniciativës tek të rinjtë punëkërkues dhe inkurajimi i tyre për të qenë pjësëmarrës dhe përfituës në të njëjtën kohë i kësaj iniciative. Takimi me…

ToR_Video Dokumentar

TERMA REFERENCE VIDEO DOKUMENTAR Pozicioni/Shërbimi Ekspert për realizimin e video dokumentarit Titulli i Projektit FUQIZIMI I GRAVE NË ZONËN E DIBRËS DHE PROMOVIMI I PRODUKTEVE LOKALE” Mbështetur: GIZ, komponenti Zhvillimi i Qendrueshëm Rural Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Ekspert për realizimin e video dukumentarit Periudha e kontratës 15.08.2020 – 30.09.2021 Produkti Video dokumetar…

ToR_Ekspert Ligjor

TERMA REFERENCE EKSPERT LIGJOR Pozicioni/Shërbimi Ekspert ligjor Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Ekspert ligjor Periudha e kontratës 1.08.2020 – 31.04.2021 Ditët e punës 28 ditë pune   Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (Qendra A.L.T.R.I) është një…

ToR_Koordinator Lokal

TERMA REFERENCE KOORDINATO LOKAL NË QYTETIN E SHKODRËS Pozicioni/Shërbimi Koordinator lokal, Shkodër Titulli i Projektit “Studentët e drejtësisë në shërbim të qytetarëve për shërbimet sociale” Mbështetur: World Vision Lloji i Kontrates : Kontratë shërbimi – Koordinator lokal, Shkodër Periudha e kontratës 1.08.2020 – 31.04.2021 Ditët e punës 23 ditë pune   Hyrje Informacion i përgjithshëm për Qendrën ALTRI Instituti Shqiptar për Studime Ligjore…

Monitorimi i seancave gjyqësore

Mbas hartimit të Analizës, për një periudhë 3 mujor u zhvillua pranë gjykatave të rretheve gjyqësore të Tiranës, Shkodrës, Vlorës dhe Korcës një monitorim të seancave gjyqësore që trajtojnë çështje të fushave të ndryshme (civile, tregtare, të punës, familjare, pronësisë intelektuale, mosmarrëveshjet midis organeve të administratës publike dhe subjekteve private, në fushën penale etj) sipas parashikimeve të ligjit për…