Adopto një gjysh/gjyshe, financuar nga Fondacioni ABC. Shtator 2014-Janar 2015.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj iniciative ishte të rrisë cilësinë e jetës, të forcojë komunitetin dhe të promovojë vlera civile qytetare. Duke marrë në konsideratë faktin që të moshuarit e Shtëpisë së të Moshuarëve Tiranë, prej një kohe shumë të gjatë nuk ishin përfshirë në asnjë aktivitet jashtë Rezidencës, A.L.T.R.I organizoi një ekskursion dy ditor…

Reforma kushtetuese nga perspektiva akademike dhe civile, financuar nga Fondacioni SOROS. Prill 2014-Shkurt 2015.

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte krijimi i një koalicioni me aktorë nga bota akademike dhe organizatat e shoqërisë civile për të vjelë perspektivat e botës akademike dhe të shoqërisë civile mbi reformën kushtetuese, si dhe për të zhvilluar, formësuar dhe advokuar për një reformë të qenësishme kushtetuese, në funksion të forcimit të institucioneve dhe…

Fushatë rajonale e ndërgjegjësimit dhe avokimit për regjistrimin dixhital audio në Gjykata, financuar nga Projekti për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST)/USAID. Faza e parë Shkurt-Korrik 2014 dhe faza e dytë Maj-Korrik 2015.

Objektivi i përgjithshëm i kësaj iniciative eshte realizimi i një fushate rajonale për avokimin dhe ndërgjegjësimin mbi regjistrimin audio në gjykata. Një ndërgjegjësim më i madh i publikut në zonat e përzgjedhura për funksionimin e RDA-së, aksesin dhe avantazhet që ai sjell dhe avokim i suksesshëm për ta kthyer përdorimin e RDA-së në një standard…

Mbi një zbatim sa më efektiv të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, realizuar me mbështetjen e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Qershor 2013-Dhjetor 2013.

Ky projekt konsistoi në realizimin e disa aktiviteteve, të cilat kishin si qëllim kryesor kontribuimin në luftën kundër diskriminimit për shkaqe të ndryshme përmes informimit, sensibilizimit, ushtrimit të presionit pozitiv dhe studimit të diskriminimit në funksion të promovimit të të drejtave të grupeve të diskriminuara, duke kontribuar kështu në promovimin e respektit për të drejtat…

Forcimi dhe përmirësimi i marrëdhënies qytetar-gjykatë në dobi të efektivitetit, transparencës dhe luftës kundër korrupsionit, financuar nga Projekti për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri JuST/USAID. Mars 2013-Korrik 2013.

Kjo iniciativë synonte të kontribuonte në forcimin dhe përmirësimin e marrëdhënies qytetar-gjykatë në dobi të efektivitetit, transparencës dhe luftës kundër korrupsionit në sistemin gjyqësor shqiptar. Projekti krijoi gjithashtu urat e para të bashkëpunimit midis gjykatave dhe fakulteteve në dobi të konsolidimit të një praktike në shërbim të qytetarëve. Në kuadër të përmbushjes së këtij objektivi…

Zhvillimi i Teknologjisë së Informacionit në sistemin arsimor në Shqipëri dhe eksperienca e vendeve të tjera (e-learning), financuar nga Fondacioni SOROS. Tetor 2012-Maj 2013.

Qëllimi i këtij projekti ka qenë rritja e efektivitetit të përdorimit të T.I.K në proceset mësimore nëpërmjet shkëmbimit të mëtejshëm të eksperiencave me vende si Estonia dhe Maqedonia, të cilat kanë pasur praktikën më të mirë të aplikimit të “E- shkolla” / “E-edukimit”. Nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencës është synuar perfeksionimi i praktikave të cilat do…

Mbrojtja nga Diskriminimi: Njih të drejtat dhe detyrimet e tua, realizuar me mbështetjen e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Dhjetor 2011-Mars 2013.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj iniciative ishte kontribuimi për luftimin e diskriminimit për shkaqe të ndryshme përmes informimit, sensibilizimit, ushtrimit të presionit pozitiv dhe studimit të diskriminimit në funksion të promovimit të të drejtave të grupeve të diskriminuara, duke kontribuar kështu në promovimin e respektit për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Në të…