Vlerësim i situatës aktuale dhe rekomandime politike për ndërtimin e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit në Shqipëri, i mbështetur nga GIZ Open Regional Funds Modernization of Municipal Services. Dhjetor 2015-Shkurt 2016.

Qëllimi kryesor i projektit ishte vlerësimi i situatës aktuale dhe gatishmërisë për krijimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit në Shqipëri, si dhe paraqitja e rekomandimeve për të siguruar funksionimin sa më të mirë të këtij sistemi. Vlerësimi konsistoi në një analizë të situatës ligjore dhe institucionale, si dhe të situatës në praktikë, i…