Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin!

“Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin!” “Lufta kundër korrupsionit fillon nga studentët e drejtësisë që zgjedhin integritetin”, zbatohet nga Qendra ALTRI me mbështetjen financiare të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Ky projekt ka si synim kryesor rritjen e ndërgjegjësimit të studentëve të drejtësisë në lidhje me fenomenin e korrupsionit…

Konsultim me publikun (Elbasan, Librazhd, Pogradec dhe Kukës) për Metodologjinë e Monitorimit dhe vlerësimit të Institucionit të Avokatit të Popullit për shërbimet sociale të ofruara nga Njësitë e Qeverisjes Vendore.

Në kuadër të projektit “ Monitorimi i zbatimit të të drejtave sociale të grupeve në nevojë në nivel qëndror dhe vendor (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec)”, është hartuar “Metodologjia e monitorimit dhe vlerësimit të Institucionit të Avokatit të Popullit për shërbimet sociale të ofruara nga Njësitë e Qeverisjes Vendore”. Metodologjia ka për qëllim të shërbej…