Konsultim me publikun (Elbasan, Librazhd, Pogradec dhe Kukës) për Metodologjinë e Monitorimit dhe vlerësimit të Institucionit të Avokatit të Popullit për shërbimet sociale të ofruara nga Njësitë e Qeverisjes Vendore.

Në kuadër të projektit “ Monitorimi i zbatimit të të drejtave sociale të grupeve në nevojë në nivel qëndror dhe vendor (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec)”, është hartuar “Metodologjia e monitorimit dhe vlerësimit të Institucionit të Avokatit të Popullit për shërbimet sociale të ofruara nga Njësitë e Qeverisjes Vendore”. Metodologjia ka për qëllim të shërbej…