Në kuadër të projektit “ Monitorimi i zbatimit të të drejtave sociale të grupeve në nevojë në nivel qëndror dhe vendor (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec)”, është hartuar “Metodologjia e monitorimit dhe vlerësimit të Institucionit të Avokatit të Popullit për shërbimet sociale të ofruara nga Njësitë e Qeverisjes Vendore”. Metodologjia ka për qëllim të shërbej si mjet pune e vazhdueshme e Institucionit të Avokatit të Popullit gjatë procesit të monitorimit të realizimit të të drejtave sociale të grupeve në nevojë. Për të patur një dokument realist, efiçent dhe të zbatueshëm janë ftuar të jenë të përfshirë ne procesin e konsultimit përfaqësues të Institucionit të Avokatit të Popullit, përfaqësuesit e Njësisë së Qeverisjes Vendore, përfaqësuesit e Organizatave të Shoqërisë Civile si dhe grupet në nevojë.