ToRs – Ofrimin e produkteve higjenizuese

THIRRJE PËR SUBJEKTE QË OFROJNË/TREGTOJNË PRODUKTE HIGJENIZUESE “MASAT PËR PARANDALIMIN PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE SI DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 NË STREHËZAT KU STREHOHEN VIKTIMAT DHE VIKTIMAT POTENCIALE TË TRAFIKIMIT” Qendra ALTRI në kuadër të fillimit të projektit “Masat për parandalimin për trafikimin e qenieve njerëzore si dhe parandalimin e përhapjes së covid-19…

Raport vlerësimi mbi situatën aktuale të të rinjve punëkërkues në qytetin e Kukësit, Fierit dhe Durrësit

Në mënyrë për të identifikuar nevojat aktuale të punësimit të të rinjve në qytetet Fier, Durrës dhe Kukës, është e rëndësishme hartimi i vlerësimit të nevojave. Mbledhja e të  dhënave u bë e mundur përgjatë takimeve të zhvilluara me të rinjtë punëkërkues në 3 qytetet e zbatimit të projektit, nëpërmjet një pyetësori të hartuar nga…