Monitorimi i shpërndarjes së ndihmës ekonomike dhe respektimi i të drejtave të kategorisë së Personave me Aftësi të Kufizuar

Qendra ALTRI në bashkëpunim me Institucionin e Avokatit të Popullit dhe me Zyrat Rajonale të Avokatit të Popullit në Fier, Berat dhe Pogradec zhvilluan procesin e monitorimit gjatë periudhës Janar – Prill 2019. 2 shërbimet e përzgjedhura për monitorimin e realizimit te tyre nga Njësitë e Qeverisjes Vendore janë: Shpërndarja e Ndihmës Ekonomike; Respektimi i…