Fushata ndërgjegjësuese dhe informuese

Fushate ndergjegjesuese dhe informuese Qendra ALTRI zhvilloi fushatën ndërgjegjësuese në 4 qytetet e zbatimit të projektit (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec) nën sloganin “TË BARABARTË NË TË DREJTA, TË BARABARTË NË MUNDËSI”. Në kuadër të kësaj fushate u zhvilluan forume me qytetarët dhe ditë të hapura pranë Bashkisë Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec. Qëllimi i…

Zhvillimi i trajnimeve me përfaqësuesit e Njësisë së Qeverisjes Vendore mbi Metodologjinë e monitorimit dhe vlerësimit të shërbimeve sociale të ofruara nga njësitë e qeverisjes vendore (Kukës, Elbasan, Librazhd, Pogradec).

Në kuadër të projektit “Monitorimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec)” u zhvilluan trajnimet me përfaqësuesit e njësisë së qeverisjes vendore në Kukës, Elbasan, Librazhd dhe Pogradec. Për zhvillimin e trajnimeve u hartua moduli i trajnimit, mbi të cilën u bazua…